Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:chen.wang@boabc.com  info@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 行业数据 >> 正文

中国稻谷生产与供需平衡表(2011年10月)

时间:2012-10-31 10:05:19 来源:艾格农业网
【来源】:
【更新频度】:
【单位】:
年度 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
面积 29,648 29,879 30,226 30,352
单产 6,581 6,553 6,626 6,714
期初库存(7/01) 72,966 80,006 81,393 82,966
产量 195,105 195,798 200,271 203,794
国内供给 268,070 275,803 281,664 286,761
进口 578 809 2,062 2,372
总供给 268,648 276,613 283,727 289,133
碾米消费 167,104 172,255 177,339 179,112
大米 113,631 117,133 120,590 121,796
饲料 8,740 8,552 8,693 9,563
工业消费 2,300 3,933 4,130 4,171
种子 1,450 1,415 1,404 1,373
浪费 8,059 8,298 8,512 8,674
国内消费 187,653 194,453 200,078 202,893
出口 989 766 682 717
总消费 188,642 195,219 200,760 203,609
期末库存(6/30) 80,006 81,393 82,966 85,524
安全系数(%) 42.63 41.86 41.47 42.15
年度价格(元/吨) 2,050 2,329 2,628 2,812

数据来源:艾格农业数据库
摘自报告:中国粮食市场周报
数据来源:艾格农业数据库
详细更多数据,请登记注册艾格农业数据库,艾格农业数据库开通会员后,行业数据、企业数据随意看。
客服服务

联系人:王晨 电话:8610 64402118-822   传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com 
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com  QQ:1622082536

 

艾格农业数据库